Vasıflı Müslüman Eleman Aranıyor Mehmet Şevket EYGİ

Vasıflı­, güç­lü, üs­tün, müm­taz, fa­zi­let­li, me­zi­yet­li, ruh soy­lu­lu­ğu­na sa­hip   Müs­lü­man ele­man  alı­na­cak­tır. Ara­nan şart­lar şun­lar­dır:

1. Okur ya­zar ola­cak, hal­kı­mı­zın ve dev­le­ti­mi­zin bin yıl­dan faz­la bir müd­det kul­lan­mış ol­du­ğu  ede­bî zen­gin Os­man­lı­ca Türk­çe­si­ni  iyi de­re­ce­de oku­ya­cak, ya­za­cak, an­la­ya­cak­tır.

2. Fu­zu­lî Di­va­nı­nı oku­yup, an­la­ya­cak, şerh ede­cek se­vi­ye­de ede­bî kül­tü­re sa­hip ola­cak­tır.

3. İn­gi­liz­ce­ye kül­tür ve dü­şün­ce ma­ka­le ve ki­tap­la­rı ya­za­bi­le­cek se­vi­ye­de  va­kıf ola­cak­tır.

4. Mü­kem­mel Arap­ça bi­le­cek, bu li­san­la ya­za­bi­le­cek, araş­tır­ma ya­pa­bi­le­cek­tir.

5. Ehl-i Sün­net  iti­ka­dı­na  sa­hip ola­cak­tır.

6. Beş va­kit na­ma­zı dos­doğ­ru kı­la­cak, bu hu­sus­ta ih­mal ve te­hâ­vün gös­ter­me­ye­cek­tir.

7. Şe­r’­î bir öz­rü ol­ma­dı­ğı tak­dir­de farz na­maz­la­rı ce­ma­at­le eda ede­cek­tir.

8. Ge­le­nek­sel is­la­mî-mil­lî sa­nat­la­rı­mız­dan bi­ri­ne va­kıf ola­cak ve ürün ve­re­cek­tir, ya­ni sa­nat sa­nat­kâr bo­yu­tu­na sa­hip ola­cak­tır.

9. İs­lam, Ku­r’­an, Pey­gam­ber (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ah­la­kı­na sa­hip ola­cak­tır.

10. Bü­yük gü­nah­la­rı açık­ta açık­ça, küs­tah­ça iş­le­yen fâ­sık-ı mü­te­câ­hir ol­ma­ya­cak­tır.

11. Gün­de en az bir sa­at, an­la­mak su­re­tiy­le fay­da­lı ki­tap oku­ya­cak­tır.

12. En az yir­mi bin kül­tür re­fe­ran­sı­na sa­hip bu­lu­na­cak­tır.

13. Ce­ma­at, ta­ri­kat, fır­ka, grup, hi­zip, par­ça mi­li­tan­lı­ğı, ho­li­gan­lı­ğı, fa­na­tiz­mi yap­ma­ya­cak­tır.

14. Bi­at­li ve ita­at­li ola­cak, ezel­de ver­miş ol­du­ğu ahd  ü  mi­sâ­ka sa­dık bu­lu­na­cak­tır.

15. Lüks, is­raf­lı, şa­ta­fat­lı bir ha­yat sür­me­ye­cek, ka­na­at­li ve mü­te­vâ­zı  ola­cak­tır.

16. Bü­yük­le­re hür­met ede­cek,  kü­çük­le­re şef­kat­li ola­cak­tır.

17. Kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­lin de­ğe­ri  -aza­mî-  on beş bin do­la­rın üze­rin­de ol­ma­ya­cak­tır.

18. Ha­lim, se­lim, fi­ra­set­li, mü­deb­bir, sa­bır­lı, ta­ham­mül­lü, se­bat­lı, azim­li, uzak gö­rüş­lü, ge­niş ufuk­lu, şe­ca­at­li, if­fet­li  ola­cak­tır.

19. Ev­cil ve­ya vah­şi hay­van­la­ra, bit­ki­le­re, ye­şil­li­ğe kar­şı mer­ha­met­li ve ko­ru­yu­cu ola­cak­tır.

20. Açık­ta, her­ke­sin ara­sın­da ye­me­ye­cek ve iç­me­ye­cek­tir.

21. Za­ru­ret ol­ma­dık­ça tar­tış­ma­ya­cak ve po­le­mik yap­ma­ya­cak­tır.

22. Ha­yat­ta en az kul­lan­dı­ğı ke­li­me ben ola­cak­tır.

23. Ki­bar ve kül­tür­lü in­san­lar­la ko­nu­şur­ken, ken­di­si için ben­de­niz ya­hut  bu fa­kir di­ye­cek­tir.

24. Lüks­ten, is­raf­tan, gös­te­riş­ten, şa­ta­fat­tan uzak ola­cak­tır.

25. Gün­de yüz­ler­ce de­fa efen­dim, te­şek­kür ede­rim, Es­tağ­fi­rul­lah di­ye­cek­tir.

26. Os­man­lı­ca  ve La­tin­ce el ya­zı­sı çok düz­gün ola­cak­tır.

27. Ana­di­li olan Türk­çe­yi tu­tuk­luk yap­ma­dan, ke­ke­le­me­den, ee­e ee­e ee­e de­me­den akı­cı ve düz­gün bir şe­kil­de ko­nu­şa­bi­le­cek­tir.

28. Mu­zır ve ah­lak­sız Tv seyr et­me­ye­cek­tir.

29. Ah­lak­lı, fa­zi­let­li, doğ­ru, dü­rüst, gü­ve­ni­lir, iyi, va­tan­se­ver bir in­san ol­du­ğu­na da­ir en az beş düş­ma­nın­dan ve kar­şı­tın­dan şe­ha­det­na­me­si ola­cak­tır.

30. Fık­ha ve Şe­ri­ata ay­kı­rı  ve ede­ni küf­re gö­tü­re­ne ye­min­ler et­me­ye­cek­tir.

31. Dec­cal­la­rı, kez­zab­la­rı,  Nem­rud­la­rı, Fi­ra­vun­la­rı, Hâ­man­la­rı, Ta­ğut­la­rı sev­me­ye­cek ve des­tek­le­me­ye­cek­tir.

32. Ge­li­ri­nin kırk­ta bi­ri­ni her ay sa­da­ka ola­rak da­ğı­ta­cak­tır.

33. Acık­ma­dan ye­me­ye­cek, sof­ra­dan doy­ma­dan ön­ce kal­ka­cak­tır.

34. De­di­ko­du ve gıy­bet et­me­ye­cek­tir.

35. Ken­di­si­nin, ka­rı­sı­nın, kı­zı­nın iç ça­ma­şır­la­rı­nı bal­kon­da, pen­ce­re­de ku­rut­ma­ya­cak­tır.

36. Sa­bah işe gi­der­ken, ak­şam evi­ne dö­ner­ken oto­mo­bi­lin­de tek ba­şı­na ol­ma­ya­cak, ya­nın­da en az iki ki­şi da­ha bu­lu­na­cak­tır.

37. Ken­di­si­ni hiç­bir şe­kil­de öv­me­ye­cek­tir.

38. Tra­fik ku­ral­la­rı­na son de­re­ce ria­yet ede­cek, ge­ce sa­at üç ol­sa bi­le kır­mı­zı ışık­ta geç­me­ye­cek­tir.

39.Her gün et  ve pa­ha­lı lüks ye­mek­ler, tat­lı­lar ye­me­ye­cek­tir.

40. Üç be­yaz ze­hir­den uzak du­ra­cak­tır: Şe­ker, lü­zu­mun­dan faz­la tuz ve elen­miş  buğ­day unu.

41. Özel me­tod­lar­la çe­kil­miş fo­toğ­ra­fın­da, vü­cu­du­nun çev­re­sin­de, çıp­lak göz­le gö­rül­me­yen bir au­ra=hâ­le  tes­bit edi­le­cek­tir.

42. Hak­kın­da ya­pı­lan is­ti­ha­re­de ha­yır­lı bir in­san ol­du­ğu  bil­di­ri­le­cek­tir.

43. Hiç­bir bü­yü­ğü, ve­li­yi, sa­lih ki­şi­yi, muh­te­re­mi, haz­re­ti  er­bab ha­li­ne ge­tir­me­ye­cek, put­laş­tır­ma­ya­cak­tır.

Yu­ka­rı­da­ki şart­la­ra sa­hip olan ve­ya ol­du­ğu sa­nı­lan  kim­se­ler,  biz­zat mü­ra­ca­at et­me­ye­cek­le­rin­den,  ta­nı­yan­la­rın bil­dir­me­si ve tek­lif et­me­si ri­ca ve is­tir­ham olu­nur. (Biz­zat mü­ra­ca­at eden­ler ya­ni işe tâ­lib olan­lar­la mü­la­kat ya­pıl­ma­ya­cak­tır.)

http://www.gazetevahdet.com/vasifli-musluman-eleman-araniyor-1217yy.htm
 

Yorumlar
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ