Allah'ın isimlerini zikretmek hayatı kolaylaştırıyor

Allah'ın 99 ismini zikretmek insanın gündelik hayatını değiştiriyor. Akademisyenler ve doktorlar bu konuda hemfikir. Mesela sabırsız biri 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı başarabilir. Peki hangi ismi, günde kaç kez ve hangi halimiz için zikretmemiz gerekir? İşte cevabı...

Merhametsizlere 'Er Rahim', 'Er Rahman', aşırı sinirlilere 'El Halim', sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedud', nereye gideceğini bilemeyenlere 'Er Reşid, sıkıntı içinde olanlara 'El Vekil'... Esmaül Hüsna yani Allah'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatta zikretmenin insana pratik yararları var. Bu konuda ilahiyatçılar da doktorlar da hemfikir. Esmaü'l Hüsna üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin 'El-Halim' esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi, merhametsiz birinin 'Er-Rahman, Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi.

Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın, Esmaü'l Hüsna bilgisinin Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı tanıma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. Zira Kur'an'da da geçen bütün bu isim ve sıfatlar Allah'ı tanıtmakta.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip'e göre Allah'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak, O'nu her an yanında hissetmek, insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı Allah'ın isimlerini ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkanı bulmuş olur.

Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik, Bari, Musavvir, Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi...

Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder. Mesela hasta olan bir insan, "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" ismiyle duada bulunur.

Her insanda bir ismin tecellisi ön palana çıkabilir mi?

Fahrettin Razi'nin açıklamasına göre Allah'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen "Hangi Esma'yı günde kaç kez zikretmeliyim?" sorusu geliyor. Uzmanlar, 'İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah'ı anmalı' cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar.

"En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir." (Ar'af, 180)

"O'dur Allah, O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur." (Taha, 8)

***

Her ismin kainatta bir karşılığı var

Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi):Bazı müfessirlere göre "Âdem'e öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem'e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev'i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

Genç ve diri kalmak için El-Hayy...

Dr. Ender Saraç (Ayurveda uzmanı): Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela 'Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy... Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır

Süleyman Sargın (Kürsü sayfası editörü):İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır.

İsm-i Celil

 

Tesbih adediTesbih niyeti Allah(66)Her türlü istek, tüm duaların kabul olması. Er-Rahmân(298)Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak. Er-Rahîm(258)Maddî ve manevî rızka nail olmak. El-Melik(90)Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak. El-Kuddûs(170)Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek. Es-Selâm(131)Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak. El-Mü'min(137)Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek. El-Muheymin(145)İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek. El-Aziz(94)Düşmanlara galip gelmek. El-Cebbâr(206)İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak. El-Mütekebbir(662)İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek. El-Hâlık(731)İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak. El-Bâri(214)İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak. El-Musavvir(336)Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak. El-Gaffâr(1.281)Bağışlanmak ve günahlardan korunmak. El-Kahhâr(306)Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak. El-Vehhâb(14)Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek. Er-Rezzâk(308)Bol rızıklı bir ömür geçirmek. El-Fettâh(489)Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak. El-Alim(150)İlim zenginliği için. El-Kâbid(903)Zalimin zulmünden kurtulmak. El-Bâsit(72)Rızkının genişlemesi ve bereketin artması. El-Hafid(1.481)Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak. Er-Rafi'(351)İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak. El-Muiz(117)Fakir ve zelillikten kurtulmak. El-Muzil(770)Düşmanları zelil etmek. Es-Semi'(180)Duaların kabul olması. El-Basir(302-112)Acziyetin kalkması, basiretli olmak. El-Hakem(68)Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek. El-Adl(104)Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak. El-Latîf(129)Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması. El-Habîr(812)Hafıza ve idrakin genişlemesi. El-Halîm(88)Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi. El-Azîm(1.020)Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak. El-Gafûr(1.286)Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak. Eş-Şekûr(526)Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için. El-Aliyy(110)Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması. El-Kebîr(232)Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak. El-Hafîz(998)Nefsinin ve malının korunması. El-Mukît(550)Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık. El-Hasîb(80)Herkese karşı açık alınlı olmak. El-Celîl(73-5.329)Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek. El-Kerîm(270)Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak. Er-Rakîb(312)Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi. El-Mücîb(55-3.025)Duaların kabul olunması. El-Vâsi'(137)Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için. El-Hakîm(78-6.084)İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak. El-Vedûd(20-400)İnsanların sevgisini kazanmak. El-Mecîd(57-3.249)İzzet ve şerefin artması. El-Bâis(573)Kuvvetli irade ve alacaklarını almak. Eş-Şehîd(319)Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek. El-Hak(108)Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi. El-Vekîl(66)Allah'tan her türlü yardım görmek. El-Kavî(116)Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek. El-Metîn(500)Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak. El-Veliyy(46-2.116)Her işte Allah'ın yardımını istemek. El-Hamîd(62-3.844)Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek. El-Muhsî(148)Zekânın kuvvetli olması. El-Mübdi(57)Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi. El-Muîd(124)Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması. El-Muhyî(68)İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak. El-Mumît(490)Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak. El-Hay(18-324)Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak. El-Kayyûm(156)Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması. El-Vâcid(14-196)Aradığını ve kaybettiğini bulmak. El-Mâcid(48)Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak. El-Vâhid/El-Ehad(19-3.669)Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması. Es-Samed(134)Hiç kimseye muhtaç olmamak. El-Kâdir(305)İstediğini yapmaya güç yetirmek. El-Muktedir(744)Her işte başarılı olmak. El-Mukaddim(184)Daima yükselmek. El-Muahhir(847)Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması. El-Evvel(37)Her hayır işinde birinci olmak. El-Âhir(801)Ömrün uzun olması. Ez Zâhir(1.106)Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması. El-Müteâlî(551)İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek. El-Bâtın(62)Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması. El-Vâlî(47)Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi. El-Berr(202)Her halukarda iyilik bulmak. Et-Tevvâb(409)Tövbelerin kabul olması. El-Müntekım(630)Zulüm ve fenalıklardan korunmak. El-Afuvv(156)Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek. Er-Raûf(287)Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek. Mâlikü'l-Mülk(212)Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması. Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm(1.100)İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi. El-Muksit(209)Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak. El-Câmi(114)Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması. El-Ganî(1.060)Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek. El-Muğnî(1.100)Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik. El-Mâni'(161)Kaza ve belalardan emin olmak. Ed-Dârr(1.001)Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek. En-Nâfi'(201)Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak. En-Nûr(256)Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak. El-Hâdî(20-400)Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması. El-Bedî'(86)Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için. El-Bâkî(113)Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak. El-Vâris(707)Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak. Er-Reşîd(514)Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak. Es-Sabûr(298)Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak. 

 

Yorumlar
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ