İslamî Kalkınma Plan ve Programı

PLANSIZ programsız İslamî hizmet olmaz.

Kaç çeşit plan ve program olur? (a) Mükemmel, dört başı mamur, efradını câmi ağyarını mâni plan ve program… (b) Orta ve zayıf programlar… (32) Derme çatma, uyduruk, zararlı plan ve programlar…

Türkiye’nin ıslahı ve Müslümanların mânevî kalkınması, izzet bulması için nasıl bir program gereklidir? Mükemmel bir program olması gerekir.

Bu program hangi kriterlere göre yapılmalıdır? İslamî, Kur’anî, Nebevî, Şer’î kriterlere ve çağ kültürüne göre yapılmalıdır.

Herkes böyle programlar yapabilir mi? Yapamaz. Bu işi hem İslam’ı çok iyi bilen, hem de engin bir genel kültürü olan uzmanlar yapabilir. 

Böyle bir program hazırlayacak muhterem kimselere ücret verilecek midir? Kesinlikle!.. Zaten teklif edilse bile onlar böyle ulvî bir hizmet için ücret almazlar.

Türkiye’de böyle kimseler var mıdır? Var olup olmadıklarını bilmiyorum, varsalar zuhur etsinler ve mükemmel bir plan ve program hazırlamaya başlasınlar.

Böyle bir programın birinci maddesi ne olmalıdır?.. Müslüman halkın ve gençliğin eğitimi olmalıdır.

Bu program, İslam’ın, Kur’an’ın, Sünnetin hangi yorumuna göre yapılmalıdır?.. Ehl-i Sünnet ve Cemaat yorumuna göre…

Bütün  fırkalara, hiziplere, parçalara göre olamaz mı? Böyle bir şey mümkün değildir. Gerçek İslam ile dalalet=sapıklık fırkaları birleşip de program ve plan yapamaz. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur’an’da birleşsin sözü gerçekçi değildir. 

Batı kültürüne sahip olmayanlar, bu devirde geçerli olacak mükemmel bir program yapabilir mi? Yapamazlar, Batı medeniyeti İslam dünyasını etkisi ve hakimiyeti altına almıştır.  Bu hakimiyetten kurtulmak için onu bilmek ve onu aşmak gerekir.

Yapılmasını istediğiniz plan ve programın bazı maddelerini sayar mısınız? (Bir) Müslümanlar bugünkü tefrikadan ve ölümcül bölünmeden kurtulup Kur’an’ın ve Sünnetin istediği gibi nasıl tek bir Ümmet olacaklar? (İki) Başlarına nasıl râşid ve muktedir bir İmam seçip ona biat ve itaat edecekler? (Üç) İslam ülkeleri ve devletleri nasıl bir konfederasyon veya federasyon oluşturacaklar? (Dört) Müslümanlar zilletten izzete, esaretten hürriyete, bölünmüşlükten ittihada nasıl yol bulacak? (Beş)  Vasıflı, güçlü, üstün, işe yarar Müslüman nesiller yetiştirmek için, bütün öğrencileri bir istisnasız cemaatle namaz kılan İslam Mektepleri nasıl açılacaktır? (Altı)  Kadınlar nasıl ıslah edilecektir? (Yedi) Müslümanları bölen aktivist cereyanlar, cemaat holiganlıkları, çeşitli fanatizmler, bunların hepsinden beter din sömürüsü nasıl önlenecektir? (Sekiz) Bütün insanlığa hitap eden büyük bir İslam medyası nasıl kurulacaktır? (Dokuz) İslamî prensipler, hükümler, kriterler hayata nasıl geçirilecektir? (On) Âhir zaman fitne ve fesatlarına karşı ne gibi tedbirler alınacaktır? (On bir) İslam’ın içini boşaltmak isteyen light ve ılımlı İslam, Fazlurrahmancılık gibi yıkıcı ve çökertici cereyanlarla nasıl mücadele edilecektir?

Sen böyle bir program yapabilir misin?.. Cevap: Böyle bir iddiam yoktur. Yıllardan beri bu konuda teklif ve temennilerimi kaleme almaktayım. Ehil olanlar yaparlarsa çok sevinirim. Böyle bir programa büyük ihtiyaç vardır.

Bunun sakıncaları var mıdır?.. Eskiden vardı, şu anda hayli geniş bir din, fikir, basın hürriyeti var. Yapılabilir, yapılmalıdır.
http://www.gazetevahdet.com/islami-kalkinma-plan-ve-programi-4117yy.htm
Ekonomi Arşivi
Uzm.Klinik Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ